Злополука и заболяване

Какво е Застраховка „Злополука“ и защо ни е нужна?

В днешното забързано ежедневие опасностите ни дебнат отвсякъде. Всеки ден в новинарските емисии се съобщава за пострадали хора при нелепи инциденти или жертви в пътни катастрофи. Можем ли по някакъв начин да се предпазим, да направим така, че неприятностите да ни заобикалят? Не, няма такъв метод. И колкото и да се стремим да се предпазим, колкото и да внимаваме, неприятните инциденти се случват. Какво можем да направим за нашата сигурност и спокойствие? Нещото, което ни остава, е да сме подготвени, ако нещо се случи с нас, да можем да посрещнем по-леко трудните моменти. Застраховайки здравето и живота си чрез застраховка „Злополука”, това е първата стъпка в тази подготовка.

Какво представлява застраховка „Злополука“?

Застраховка „Злополука“ предлага защита срещу неочаквани събития, свързани с живота и здравето на застрахованите. Чрез застраховката Вие разполагате с финансова подкрепа в случай, че с Вас настъпи непредвиден инцидент като злополука или заболяване. Тя няма спестовен характер и е насочена именно към осигуряването на застрахователна защита при настъпване на тези непредвидени ситуации. Така бихте предотвратили евентуални финансови затруднения при настъпване на някой от следните рискове:

 • Смърт от злополука.
 • Трайно намалена или загубена работоспособност вследствие на злополука.

По желание към полицата могат да се включат и няколко допълнителни риска:

 • Временна неработоспособност вследствие на злополука или заболяване;
 • Медицински разходи вследствие на злополука и/или заболяване;
 • Разходи за оперативно лечение вследствие на злополука и/или заболяване;
 • Дневни пари за болничен престой;
 • Разходи за медицинско транспортиране;
 • Спасителни разноски при настъпила със застрахования злополука;
Как се определя премията по застраховка „Злополука“?

Колко ще струва застраховката, обикновено зависи от няколко основни фактора. Изборът на покрити рискове е първият фактор, влияещ на цената. В застраховките „Злополука“ обикновено се включват основни рискове, като за добавянето на допълнително избран риск се начислява и допълнителна премия. Сумата, за която ще се застраховате, е втори фактор. Стандартно минималната застрахователна сума е 1000 лв. Максималната сума може да се договори и съобрази с желанието на застрахования.
От значение е и срокът, за който ще бъде валидна самата застраховка. Възможни са варианти както за една година, така и дългогодишни полици. Внимавайте! При определяне срока на застраховката, възрастта на застрахования не трябва да надвишава определени години/ например 65 или 70 години/ към датата на изтичане на полицата. Професията на застрахованото лице също е важен критерий за определянето на риска, който носи застрахователя, респективно оказва влияние и на размера на премията.

Защо да си направите застраховка „Злополука“?

Застраховката Ви осигурява спокойствие в трудните моменти от живота и помага да запазите стабилност в несигурната система на здравеопазването в България.

Предимства на застраховка “Злополука”
 • Процедурата по сключване на застраховката е максимално улеснена. Достатъчно е попълването на въпросник или здравна декларация, като дори не се изискват прегледи и изследвания при сключване.
 • Полиците „Злополука” дават възможност за застраховане на цялото семейство в една полица. Така освен самия себе си, защитавате и най-близките хора около вас.
 • Висока защита – пълно застрахователно покритие при злополука и/или заболяване;
 • Валидност 24 часа, 365 дни в годината, без значение къде се намирате на работа, в къщи, на път;
 • Дава възможност за поддържане на стандарт на живот при временна неработоспособност;
 • Финансово обезщетение на близките на застрахования в случай на смърт;
 • Възможност да разсрочите застраховката на месечни вноски, като така си осигурявате надеждна застрахователна защита срещу минимална премия;
КОИ СА ВАЖНИТЕ ИЗКЛЮЧЕНИЯ?
 • Не се застраховат лица, чиято трайна неработоспособност е над 50%.
 • Тези, чиято трайна неработоспособност е под 50%, се застраховат при условия на утежнен риск. В този случай се повишава цената на застрахователната премия.

Това са изключения, които не се  покриват и не дават право на изплащане на обезщетение от Застрахователя в следните случаи:

 • Болест или естествен първоизточник за влошеното здравословно състояние.
 • Пътуване на Застрахования с въздушен транспорт, освен ако не е като редовен пътник на лицензирана авиокомпания.
 • Опит за самоубийство или друго физическо увреждане, което застрахованият умишлено нанася върху себе си.
 • Война или граждански безредици.
 • Физическо увреждане, случило се под въздействието на опияняващи вещества, като алкохол, наркотици и др.
 • Умишлено нарушаване на закони или умишлено извършване на престъпление.
 • Самолечение и/или приемане на лекарства от застрахования без лекарско предписание, както и лечение, провеждано от лице, което няма медицинско образование.
 • Бременност, раждане, преждевременно раждане, раждане на мъртво дете или аборт, както и последствията от тях.
 • Наличие на трайно намалена работоспособност на застрахования, надвишаваща 50%.
 • Участие в рискови дейности и  спортове.

По тази застраховка не се изплаща обезщетение за смъртта на дете под 14-годишна възраст.

Ако вследствие на болест застрахованият почине преди окончателното определяне на обезщетението, дължимо за трайно намалена работоспособност, застрахователят не дължи плащане на каквото и да е обезщетение.

Застрахователят не изплаща обезщетение за временна неработоспособност докато не приключи възстановяването и не се представят всички налични документи. Така застрахователят ще определи и окончателния размер за обезщетението.

КАКВИ ВИДОВЕ ЗАСТРАХОВКИ “ЗЛОПОЛУКА” ИМА?

Съгласно нуждите на Застрахованите лица “Злополука” се разделя на няколко категории според диапазона на покритие, което обхваща:

Застраховката възстановява извършените разходи и изплащане на суми за застрахователни събития, настъпили на територията на България. 

ЗА КОНКРЕТНА ОФЕРТА – СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

Наредбата за задължително застраховане на работниците и служителите за риска „Трудова Злополука” определя условията и редът за задължително й сключване. Ако естеството на работа поставя живота или здравето на работника/служителя в опасност, е необходимо сключването на застраховката.

Тази застраховка покрива злополуки, свързани с живота и с трудоспособността на застрахованите лица. Тя покрива случаи, в които инцидентът е настъпил или в основната дейност, която лицето е извършвало, или в спомагателната му работа. Сключва се в съответствие с Наредбата за задължително застраховане на работниците и служителите за риска “трудова злополука”, обнародвана в бр. 15 от 17.02.2006 г. на “Държавен вестник”.

На задължително застраховане за риска „Трудова Злополука” подлежат работниците и служителите, които извършват работа в основната и спомагателната дейност на предприятия, принадлежащи към икономическа дейност с трудов травматизъм, равен или по-висок от средния за страната. Разходите за задължително застраховане на работниците и служителите за риска „трудова злополука“ са за сметка на работодателя.

Задължителната застраховка „Трудова злополука“ покрива следните рискове:

 • смърт на застрахованото лице вследствие на трудова злополука;
 • трайно намалена работоспособност вследствие на трудова злополука;
 • временна неработоспособност вследствие на трудова злополука.

Временната неработоспособност и степента на трайно намалената работоспособност се удостоверяват с болнични листове и експертни решения, издадени от съответния компетентен орган на медицинската експертиза на работоспособността.

Застрахователни обезщетения

Застрахователната сума по застраховка „Трудова злополука“ се определя на базата на месечната брутна работна заплата на застрахованите работници и служители към момента на сключване на застраховката, като застрахователната сума не може да бъде по-малка от седемкратния размер на годишната брутна работна заплата на съответния работник или служител.

Пълната застрахователна сума /не по-малко от 84 брутни работни заплати/ се изплаща само в случай на смърт на застрахованото лице. Сумата се изплаща на законните му наследници.

При трайно намалена работоспособност обезщетението е процент от застрахователната сума за съответния работник или служител, равен на процента трайно намалена работоспособност на работника или служителя, установен от съответния компетентен орган на медицинската експертиза на работоспособността.

При временна неработоспособност се изплаща процент от месечната брутна работна заплата на работника или служителя, при която е сключена застраховката, за всеки започнат месец временна неработоспособност в зависимост от продължителността на загубената работоспособност:

 • над 10 до 30 календарни дни включително – 3 на сто;
 • над 30 до 60 календарни дни включително – 5 на сто;
 • над 60 до 120 календарни дни включително – 7 на сто;
 • над 121 календарни дни – 10 на сто.

Необходими документи за изплащане на застрахователната сума или застрахователното обезщетение

НА застрахователя се представят следните документи:

 • Пример

 

Х = 500лв.
((500*84)*0,065%)+2% = 27,85лв.
У = 27,85лв.

ЗА КОНКРЕТНА ОФЕРТА – СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

Тази подкатегория на застраховката е подходяща за деца в детски ясли или градини, ученици в начални и средни училища, студенти във висши учебни заведения, както и за административния, преподавателския и помощния персонал, работещ в тях. Застраховката може да се сключва индивидуално и групово. Без значение от избрания метод застраховката изисква представянето на поименен списък на застрахованите. Списъкът се заверява от класен ръководител или директор и е неразделна част от застрахователната полица. 

ЗА КОНКРЕТНА ОФЕРТА – СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

Застраховката е подходяща за лица, които активно практикуват спорт на аматьорско или професионално ниво, в спортни или фитнес зали, центрове, клубове, спортни отбори, съюзи, федерации и други. Застраховката е предназначена също за длъжностни лица, които имат отношение към организацията, подготовката и участието на спортистите в учебно-тренировъчния и състезателeн процес на отбора, в клуба, съюза или федерацията, от която са част. 

ЗА КОНКРЕТНА ОФЕРТА – СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

Застраховката е предназначена за туристи, алпинисти и скиори, които активно практикуват занимания на планински терен.  Полицата може да се сключи в три варианта – индивидуална, семейна и групова.

При настъпване на застрахователно събитие застрахованите получават безплатни услугите на лекари, медицински центрове и болници във всички морски и планински курорти, както и във всички големи градове в цялата страна.

ЗА КОНКРЕТНА ОФЕРТА – СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

В случаи на злополука, случила се на терен и помещения за обществени посещения, застраховката предвижда изплащането на обезщетения на посетителите на застрахованите обекти – културно-развлекателни салони, спортни зали и др. 

ЗА КОНКРЕТНА ОФЕРТА – СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

Предмет на застраховане са здравето, животът и телесната цялост на пътниците. Полицата е валидна за пътници, намиращи се в превозното средство. Застраховката е в сила за лица, които непосредствено са се качили или са слезли от превозното средство. 

ЗА КОНКРЕТНА ОФЕРТА – СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

Застраховката се сключва от физически лица, получили банков кредит, на възраст между 18 и 70 навършени години. Покрити рискове според полицата са:

 • смърт  вследствие на злополука.
 • трайно намалена работоспособност над 70 % вследствие на злополука.

Застрахователната сума не превишава размера на задължението към финансовата институция съгласно деня на сключване на полицата. Може да се сключва с едногодишна валидност или за целия период на кредита. 

ЗА КОНКРЕТНА ОФЕРТА – СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

Застраховката е подходяща за български и чуждестранни граждани, които пребивават в хотели, мотели, хижи или други помещения, осигуряващи им подслон на територията на Република България. Застрахователят е отговорен за събития, настъпили на територията на хотела и на прилежащите му територии. 

ЗА КОНКРЕТНА ОФЕРТА – СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

Застраховат се лица, пътуващи в МПС-та, които не се ползват за обществен транспорт. Такъв тип транспортни средства са фирмените и частните МПС-та. 

ЗА КОНКРЕТНА ОФЕРТА – СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

КОЙ МОЖЕ ДА СИ НАПРАВИ ЗАСТРАХОВКА “ЗЛОПОЛУКА”?

Всяко физическо дееспособно лице на възраст до 65 – 70-годишна възраст и нагоре може да бъде застраховано.

В зависимост от условията на различните Застрахователи, са активни различни разновидности на стандартната застраховка. Всеки застраховател предлага различни условия. Застрахованите могат да бъдат както български, така и чуждестранни граждани.

Застраховката може да бъде сключена в няколко варианта: индивидуално, семейно или групово – за служители, ученици, спортисти и др.

Застраховани лица могат да бъдат: участници, зрители, клиенти, посетители, членове, пътници и гости.

КАКВИ СА ПОЛЗИТЕ НА ТАЗИ ЗАСТРАХОВКА?

Никой не е застрахован от злощастни инциденти и злополуки, дори и застрахователите.

Един по-сериозен инцидент може да доведе до нетрудоспособност или смърт. Всеки знае как може да му отрази едно счупване на крайник или сериозно изгаряне, затова е добре да се помисли предварително за тази застраховка.

Ако цените здравето си в дългосрочен план, е редно да помислите добре, в случай че нямате сключена тази застраховка. Тя ви осигурява парично обезщетение, което ще ви бъде изплатено в случай на застрахователно събитие. Получените суми ще помогнат за по-бързото ви възстановяване и лечение.

Ето някои от ползите на застраховката:

 • Застраховката осигурява реална застрахователна защита.
 • Дава емоционално спокойствие и сигурност.
 • Бързо сключване – застраховката не подлежи на сложни и дългосрочни процеси, а се сключва за кратко време.
 • Като потребител имате възможността да изберете най-подходящите за вас условия по застраховката – голям избор на цени, лимити и покрития по застраховката.
 • Финансова помощ при загуба на работоспособност.
 • Бърза процедура по завеждане на щетата.
 • Ясни правила при  изплащане на обезщетения.
КАК СЕ СКЛЮЧВА И ОТ КОГА ВЛИЗА В СИЛА?

Необходими са няколко лесни стъпки, за да сключите бързо застраховката.

Индивидуална полица „Злополука“ се сключва с попълване на предложение-въпросник. При сключване на застраховката могат да бъдат изискани и други документи в зависимост от размера на избраната застрахователна сума.

Груповите застраховки се сключват по специални условия и тарифи, определени от Застрахователя, като задължително се прилага списък със застрахованите лица.

Застраховката може да се сключи от името и за сметка на физическо или юридическо лице, наричано по-нататък „застраховащ“.

ЗА КАКЪВ ПЕРИОД СЕ СКЛЮЧВА?

Обикновено е 1 година, но може да се договори и за по-къс период.

КОЛКО СТРУВА?

Застрахователна премия се образува съгласно тарифата на Застрахователната компания.

Има няколко ключови компонента за определяне на крайния й размер. Те са:

 • Избраното покритие – основно, допълнително и разширено;
 • Рисков клас на застрахования, в зависимост от професията му;
 • Застрахователната сума, т.е. лимитите на обезщетение;
 • Срок на застраховката – обикновено срокът е една година, но при допълнително договаряне може да се определи друго времетраене;
 • Здравословно състояние –  наличие на процент трайна неработоспособност на застрахованото лице;

Застрахователните премии са в български лева. Съгласно договорените условия те се изплащат еднократно в пълен размер или на разсрочени вноски.

КАКВО СЕ ПРАВИ В СЛУЧАЙ НА ЩЕТА?

При настъпването на застрахователно събитие Застрахованият или упълномощени негови близки  са длъжни да уведомят Застрахователя за инцидента.

Уведомяването за инцидента става в писмена форма, като представянето му пред Застрахователя трябва да в най-кратък период след събитието.

Различните Застрахователи предлагат различни срокове за уведомяване, но най-често те са в рамките на 3-7 дни. Уведомлението следва да бъде извършено на адреса на Застрахователя, посочен в полицата.

Във връзка с всяка претенция застрахованият е длъжен:

 • Да не извършва каквито и да е разходи без писменото съгласие на Застрахователя, освен за сметка на Застрахования.
 • Винаги да действа честно.
 • Да предоставя цялата необходима информация, съдействие и документация, които Застрахователят може да изиска, с оглед  уреждането на претенцията.
 • Винаги да предоставя всички доказателства и информация във връзка с претенцията, които могат да бъдат разумно изискани.
 • Да не унищожава доказателства и релевантна информация и документация, без предварителното съгласие на Застрахователя.
 • В случай на необходимост, да упълномощи Застрахователя да получи всички медицински документи и друга релевантна информация, доколкото това е позволено от закона.
КАК СЕ ИЗПЛАЩА ЗАСТРАХОВАТЕЛНОТО ОБЕЗЩЕТЕНИЕ?
 • Ако в резултат на злополука настъпи преждевременната смърт, Застрахователят изплаща цялата застрахователна сума на законните наследници.
 • Ако в резултат на злополука настъпи трайната му загуба на трудоспособност  – процент от застрахователната сума, равен на процента на загубена трудоспособност определен от ТЕЛК, се изплаща от Застрахователя.
 • При временна загуба на трудоспособност от злополука с продължителност 21-30 дни Застрахователят най-често изплаща обезщетение в размер на 5% от застрахователната сума. Ако загубата на трудоспособност надвишава 30 дни, тогава Застрахователят изплаща обезщетение в 10%-ов размер от застрахователната сума.
 • При застраховка “Злополука” застрахователя изплаща обезщетения на клиентите в рамките на 15 дни.
 • За да получите обезщетението си в този срок обаче е необходимо да  представите всички изискани документи. Обичайните документите са както следва: болнични листове, епикризи, решения на ТЕЛК, актове и други.
 • Ако вследствие на злополука настъпи внезапна смърт на Застрахованото лице и не е определен окончателен размер на обезщетението, дължимо за трайно намалена работоспособност, Застрахователят изплаща на бенефициента предвиденото в полицата обезщетение за смърт от злополука.
КАКВИ СА ПРЕДИМСТВАТА НА СКЛЮЧВАНЕ НА ЗАСТРАХОВКА “ЗЛОПОЛУКА”?
 • Когато обмисляте дали да сключите застраховка “Злополука”, е редно да се поставите на мястото на потърпевш в случаен инцидент.
 • Въпросът, който ще си зададете, е: „Ще бъда ли достатъчно финансово обезпечен, за да се справя с последствията?”.
 • Обмисляли ли сте какво ще се случи с вас, семейството ви или проектите ви, в които участвате, ако по някакъв начин не сте в състояние да работите?
 • В действителност сериозни наранявания в следствие на инцидент, които водят до загуба на трудоспособност, в много от случаите означават скъпа и продължителна рехабилитация и медицински разходи, както и сериозни финансови затруднения.

Застраховка Злополука предоставя еднократна сума, за да помогне за плащането  на медицинските разходи за лекари и специалисти, както и допълнително лечение и процедури, необходими за пълното ви възстановяване.

Защо ми е необходима застраховката?
 • Сключването на застраховка “Злополука” ви предоставя високо застрахователно покритие при ниска застрахователна премия.
 • Осигурява непрекъснато и гарантирано индивидуално застрахователно покритие.
 • Дава възможност за застрахователна защита и финансова стабилност в случай на злополука, довела до неблагоприятни последици върху живота, здравето и работоспособността на Застрахования.
 • Застраховката не налага ограничение в броя на застрахователните събития, настъпили през срока на застрахователното покритие.
 • При разсрочено плащане на застрахователната премия няма завишение на премийната вноска.
 • Избор на валутата на застрахователна сума: лева, евро или американски долари.

Застраховка “Злополука” е първата крачка към осъзнаване, че ние хората сме смъртни и имаме нужда от защита!