Застраховки за малък и среден бизнес

Застраховка на ИМУЩЕСТВО срещу “Пожар и природни бедствия”. Застраховката е предназначена за физически и юридически лица.
Предмет на застраховката е движимото и недвижимо имущество, което е собственост или за което Застрахованият носи отговорност. При ипотекирано или заложено имущество застраховката може да бъде сключена и в полза на банката-кредитор.

Покрития
1. щети и загуби вследствие пожар, удар от мълния, експлозия или имплозия, удар от летателен апарат, части от него или товара му, природни бедствия (вкл. буря, градушка, проливен дъжд, наводнение, тежест при естествено натрупване на сняг и лед, замръзване, падащи дървета, клони и др. външни обекти вследствие буря или градушка), тръбопроводна вода, удар от превозно средство или животно, свличане или срутване на земни пластове, земетресение, късо съединение и/или токов удар, злоумишлени действия на трети лица, щети и загуби по време на транспорт при смяна на адреса;
2. разходите за отстраняване на развалини и останки, за преместване, предпазване и съхранение на застраховано имущество и/или загуба на доход от наем;
3. счупване на трайно монтирани стъкла с възможност за покритие на база “всички рискове”;
4. гражданска отговорност към трети лица (вкл. вреди, причинени на трети лица в резултат на пожар, измокряне при гасене на пожар или наводнение от застрахования обект, които Застрахованият е длъжен да обезщети на основание непозволено увреждане), както и разходите, направени от Застрахования за ограничаване на вредите вследствие застрахователно събитие.

Валидност
Покритието е валидно по отношение на посочения в полицата адрес/си.

Застрахователна сума
Застрахователната сума може да бъде определена на база действителна или възстановителна стойност или на база счетоводни данни (отчетна или балансова стойност) за фирми.

Какво предлагаме ние?

 • Пълната гама на продукта предлагана на Българския застрахователен пазар от нашите партньори.
 • Изготвяне на специално предложение за Вас, отговарящо напълно на Вашите изисквания.
 • Да получите компетентен отговор на конкретен въпрос, свързан със застраховката.

ЗА КОНКРЕТНА ОФЕРТА – СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

Застраховката е предназначена за относително крупни индустриални обекти на юридически лица.
Предмет на застраховката
Предмет на застраховката е недвижимото и движимото имущество, което е собственост или за което Застрахованият носи отговорност. При ипотекирано или заложено имущество застраховката може да бъде сключена и в полза на банката-кредитор.

Покрития
Нанесените щети и загуби вследствие пожар (вкл. последиците от гасенето на пожара), удар от мълния, експлозия или имплозия, удар от летателен апарат, части от него или товара му, както и разходите, направени от Застрахования за ограничаване вредите вследствие застрахователно събитие, природни бедствия (вкл. буря, градушка, проливен дъжд, наводнение, тежест при естествено натрупване на сняг и лед, замръзване, падащи дървета, клони и други външни обекти вследствие буря или градушка), земетресение, тръбопроводна вода, злоумишлени действия на трети лица, удар от превозно средство или животно, щети и загуби по време на транспорт при смяна на адрес, разходи за отстраняване на развалини и останки, и/или за преместване, предпазване и съхранение на застраховано имущество, счупване на трайно монтирани стъкла с възможност за покритие на база “всички рискове”.

Валидност
Покритието е валидно по отношение на посочения в полицата адрес.

Застрахователна сума
Застрахователната сума може да бъде определена на база действителна или възстановителна стойност или на база счетоводни данни (отчетна или балансова стойност).

Какво предлагаме ние?

 • Пълната гама на продукта предлагана на Българския застрахователен пазар от нашите партньори.
 • Изготвяне на специално предложение за Вас, отговарящо напълно на Вашите изисквания.
 • Да получите компетентен отговор на конкретен въпрос свързан със застраховката.

ЗА КОНКРЕТНА ОФЕРТА – СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

Застраховката е предназначена за широк кръг клиенти, вкл. физически лица, търговски или промишлени обекти.
Предмет на застраховката
е движимо имущество, което е собственост или за което Застрахованият носи отговорност, покрито по налична застраховка срещу пожар и природни бедствия при същия Застраховател.

Покрития
Кражба чрез взлом съгласно чл. 195, ал. 1, т. 3 от Наказателния кодекс и допълнителните щети (вкл. увреждане на прегради, врати и заключващи средства), нанесени от извършителите при проникване. Кражба, извършена с използване на техническо средство по смисъла на чл. 195 ал. 1 т.4 от Наказателния кодекс и грабеж съгласно чл. 198 от Наказателния кодекс.

Валидност
Покритието е валидно по отношение на посочения в полицата адрес.

Застрахователна сума
Застрахователната сума може да бъде определена на база действителна или възстановителна стойност или на база счетоводни данни (отчетна или балансова стойност) за фирми.

Какво предлагаме ние?

 • Пълната гама на продукта предлагана на Българския застрахователен пазар от нашите партньори.
 • Изготвяне на специално предложение за Вас, отговарящо напълно на Вашите изисквания.
 • Да получите компетентен отговор на конкретен въпрос свързан със застраховката.

ЗА КОНКРЕТНА ОФЕРТА – СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

Обект на застраховката

Застрахова се реколтата от селскостопански култури и овощни, зеленчукови, розови и черничеви градини, лозя, ягоди, малини, културна шипка, културна къпина, овощни разсадници, маточници, вкоренилища, медицински растения, касис, хмел, разсади, семенилища, цветя за семе и продажба и култури в парници и оранжерии; декоративни растения – дървета, храсти, градини, отглеждани на открито като дълготрайни материални активи; новосъздадени трайни насаждения – овощни, ягоди, малини, къпини, касис, рози, лавандула, хмел и лозя.

Застрахователна сума
Застрахователните суми за отделните видове култури се договарят по взаимно съгласие между застрахования и застрахователя, съобразени с пазарната конюнктура.

Покрития
Покриват се щети по реколтата вследствие на градушка, буря, пожар на корен, проливен дъжд, наводнение, късно пролетно и ранно есенно осланяване, измръзване и изтегляне на зимни житни култури, щети от падащи летателни апарати. При застраховка на декоративни растения и новосъздадени трайни насаждения като дълготрайни материални активи се покриват щети от договорените рискове при пълно унищожаване на растенията.

ЗА КОНКРЕТНА ОФЕРТА – СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

Обект на застраховане
Застраховката е предназначена за машини, съоръжения и оборудване, които се намират в нормална експлоатация извършвана съгласно предназначението им и при спазване на препоръките на производителя и нормативните изисквания.
Застраховката може да бъде сключена в полза на банка-кредитор.

Покрития
Основното покритие включва щети и загуби, настъпили внезапно и непредвидимо поради дефектен материал или отливка, грешен проект; грешки в изработката или монтажа, лоша изработка, недостиг на вода в котли, физическа експлозия, която не е част от нормалния технологичен процес, разбиване в резултат на центробежна сила, свръхскорост и дебалансиране, но само щетите, причинени на самата машина или съоръжение, късо съединение, буря, градушка, замръзване или размразяване, липса или недостатъчно смазване; самонагряване, умора на материала.
От основното покритие са изключени всички рискове, които не са описани като покрити.
По договореност между застрахования и застрахователя, към основното може да бъде добавено допълнително застрахователно покритие, за рисковете свързани с конкретния обект на застраховане.
Застрахователното покритието е валидно на посочения в полицата адрес.

Застрахователна сума
Застрахователната сума се определя от застрахования и е равна на действителната стойност на имуществото към датата на сключване на застраховката. Застрахователната сума се определя за всяка отделна машина или съоръжение.

Какво предлагаме ние?

 • Пълната гама на продукта предлагана на Българския застрахователен пазар от нашите партньори.
 • Изготвяне на специално предложение за Вас, отговарящо напълно на Вашите изисквания.
 • Да получите компетентен отговор на конкретен въпрос свързан със застраховката.

ЗА КОНКРЕТНА ОФЕРТА – СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

Обект на застраховане
Всички видове електронно оборудване и системи които се използват съгласно предназначението си и се намират в нормална експлоатация, при спазване на изискванията на производителя и на приложимите законови изисквания.
Обект на застраховане могат да бъдат персонални компютри, сървъри, мрежово оборудване, алармени инсталации, телефонни централи и апарати, касови апарати, банкомати, климатични инсталации, радио оборудване, антени, медицинско оборудване, копирни машини, комуникационно оборудване, студиа за фотография, звукозапис, телевизия, промишлена електроника, измерителна апаратура, рекламни съоръжения и др.
Застраховката може да бъде сключена в полза на банката-кредитор.

Покрития
Застрахователното покритие предвижда:
Материални щети – за застрахованото имущество, в т.ч. операционната система.
Информационни носители, включително информация, намираща се на тях.
В извънредни разходи по дейността – които са предназначени за продължаване на дейността след настъпило застрахователно събитие, като лимитът на обезщетение не може да надвишава печалбата на застрахования за периода на възстановяване на увреждането.
В зависимост от рисковите обстоятелства и необходимите на застрахования разширения , застрахователното покритие може да бъде разширено с допълнителни покрития, свързани с обекта на застраховане.

Какво предлагаме ние?

 • Пълната гама на продукта предлагана на Българския застрахователен пазар от нашите партньори.
 • Изготвяне на специално предложение за Вас, отговарящо напълно на Вашите изисквания.
 • Да получите компетентен отговор на конкретен въпрос свързан със застраховката.

ЗА КОНКРЕТНА ОФЕРТА – СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

Обект на застраховане
Обект на застраховане са строително-монтажни работи, извършвани в изпълнение на одобрен проект от квалифициран за тази работа строител или строители, на строителната площадка.
Застраховано лице е строителят (изпълнителят), т.е. лицето или лицата, които изпълняват проекта.
Като допълнителни застраховани лица могат да бъдат вписани подизпълнителите, инвеститорът, възложителят и т.н. но трябва да се има пред вид, че застрахователното покритие се отнася за изпълнителите на застрахованите работи.

Покрития
Застрахователното покритие е на база всички рискове, т.е. в полицата са описани изключенията. Застрахователното покритие включва:
Материални щети, където се застраховат строително-монтажните работи. Покритието може да бъде разширено като се включат допълнително строителни машини, съоръжения и оборудване, лимит за разчистване на развалини и останки – резултат от настъпило застрахователно събитие, и др. Разширенията на покритието се сключват при допълнителни условия и срещу допълнителна застрахователна премия.
Отговорност към трети лица, която покрива загуба или повреда на имуществото на трети лица и злополука на трети лица.

Трябва да се има пред вид, че
1. трети лица са онези, които нямат никаква връзка с изпълнението на застрахованите работи.
2. съществуващи сгради и съоръжения, които се намират на строителната площадка или в непосредствена близост до нея, и могат да бъдат увредени при изпълнението на застрахованите строително-монтажни работи (СМР), се декларират отделно и се застраховат, по желание на застрахования, с допълнителни условия.
В зависимост от това – какво е необходимо на изпълнителя, застрахователното покритие може да бъде разширено или ограничено, застрахователят е в правото си да наложи ограничения на покритието – в зависимост от установените рискови обстоятелства.

Какво предлагаме ние?

 • Пълната гама на продукта предлагана на Българския застрахователен пазар от нашите партньори.
 • Изготвяне на специално предложение за Вас, отговарящо напълно на Вашите изисквания.
 • Да получите компетентен отговор на конкретен въпрос свързан със застраховката.

ЗА КОНКРЕТНА ОФЕРТА – СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

Застраховане на товари и свързаните с тях материални интереси по време на превоза, независимо от вида на транспортното средство, за загуба и/или повреда, която е пряка последица от настъпването на рисковете, уговорени в застрахователния договор.
Товарите се застраховат по бройки, колети, връзки, каси или други обичайни единици, а при товари, превозвани в насипно или наливно състояние – по теглови единици.

Застрахователното покритие за товарите по време на превози е в съответствие с действащите на международния пазар Институтски Карго Клаузи (Institute Cargo Clauses), основните от които са:
– Institute Cargo Clauses (A)-1.1.82
– Institute Cargo Clauses (B)-1.1.82
– Institute Cargo Clauses (C)-1.1.82
– Клаузи „Пълно покритие” (А)-1.1.87
– Клаузи „Ограничено покритие” (В)-1.1.87
– Клаузи „Минимално покритие” (С)-1.1.87
– Institute Cargo Clauses (Air)-1.1.82
– други

Допълнително могат да бъдат покрити военни и стачни рискове съгласно условията на клаузи:
– Institute War Clauses (CARGO) 1.1.82
– Institute Strikes Clauses (CARGO) 1.1.82

Абонаментна застраховка
При сключени абонаментни застраховки покритието на Застрахователя се простира върху всички или определени видове товари, които Застраховащият ще изпраща или получава през определен период и/или до определена сума.

Какво предлагаме ние?

 • Пълната гама на продукта предлагана на Българския застрахователен пазар от нашите партньори.
 • Изготвяне на специално предложение за Вас, отговарящо напълно на Вашите изисквания.
 • Да получите компетентен отговор на конкретен въпрос свързан със застраховката.

ЗА КОНКРЕТНА ОФЕРТА – СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС