Отговорности

Застраховка “Обща гражданска отговорност” може да бъде сключена от широк кръг стопански субекти – от еднолични търговци до международни корпорации и холдингови обединения на група от фирми.

Покрития
Застраховката дава защита срещу искове за обезщетение, предявени от трети лица, които са претърпели телесно увреждане (включително довело до смърт) или тяхно имущество (вещи) са били увредени или унищожени при осъществяване на стопанска дейност от Застрахования.
Обезщетяват се вредите, които персоналът на Застрахования, нает по трудов или граждански договор, е причинил през срока на застраховката на трети лица. Освен пряко причинените вреди в застрахователното обезщетение се включват и всички съдебни разноски, направени от Застрахования, когато искът срещу него е бил предявен по съдебен ред, като например разходи за адвокатска защита, съдебни такси и възнаграждения за вещи лица.
Ако Застрахованият е предприел мерки за ограничаване на вредите, целесъобразно направените от него разходи във връзка с тези мерки, също се обезщетяват от Застрахователя.

Лимити на отговорност
Отговорността на застрахователя, се определя не само от покритите рискове, но и от сумата, която ще изплати той в случай на настъпване на застрахователно събитие. Това е посочената от застрахования сума, за която той желае да сключи застраховката и в полицата тя се отразява като лимит на отговорност.
Лимитът на отговорност за едно събитие е максималната сума, в рамките на която Застрахователят ще обезщети всички щети, причинени от едно застрахователно събитие. Лимитът за всички събития (наричан още агрегатен лимит) е общата сума, която Застрахователят ще изплати по всички застрахователни събития, настъпили през срока на застраховката. Лимитът за едно събитие обикновено е равен на 1/2 от размера на агрегатния лимит, но е възможно да се уговорят и други варианти по желание на клиента. Лимитите по една полица могат да бъдат уговаряни и във валута.

Какво получавате от нас?

 • Пълната гама на продукта, предлаган на Българския застрахователен пазар от нашите партньори, като изберем специално за Вас най-изгодната оферта на пазара.
 • Различни преференции при сключване на повече от една застраховка.
 • Компетентни отговори на конкретни въпроси, свързани със застраховката. 

ЗА КОНКРЕТНА ОФЕРТА – СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

Застраховките са предназначени за лицата, упражняващите определена професия и/или оказващи определен вид професионални услуги.

Покрития
По застраховките са покрити всички суми, които Застрахованият бъде законово задължен да заплати като компенсация за вреди на трети лица вследствие на небрежност, грешки или пропуски при изпълнение на съответните професионални задължения. Вредите се установяват на основата на претенции, предявени за пръв път писмено през периода на застраховката, при условие че събитията, на чиято основа са предявените претенции, са възникнали след началната дата на застраховката или след вписаната в полицата ретроактивна дата (ако такава е договорена).

Застрахователят предлага застраховки на водещи застрахователни компании в следните категории:
1. Професионална отговорност на медицински персонал;
2. Нотариуси или адвокати;
3. Проектанти, архитекти и инженери или независим строителен надзор;
4. Експерт-счетоводители и одитори;
5. Застрахователни брокери и агенти по продажба на самолетни билети;
6. Други професионални отговорности.
В повечето случаи застраховката Професионална отговорност е от задължителен характер. По застраховките се договарят лимити на обезщетение за всяко събитие (вкл. ако е довело до поредица от претенции) и в агрегат за всички събития през периода на застраховката.

Какво получавате от нас?

 • Пълната гама на продукта, предлаган на Българския застрахователен пазар от нашите партньори, като изберем специално за Вас най-изгодната оферта на пазара.
 • Различни преференции при сключване на повече от една застраховка.
 • Компетентни отговори на конкретни въпроси, свързани със застраховката.

ЗА КОНКРЕТНА ОФЕРТА – СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

Застраховката е предназначена за физически лица, ползващи огнестрелно оръжие за охрана и/или самоотбрана, и е задължителна по силата на Закона за контрол върху взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпасите.

Покрития
По застраховката са покрити всички суми, които по силата на нормативен акт Застрахованият бъде задължен да заплати на основание претенции на трети лица като компенсация за телесно увреждане (вкл. смърт или загуба на трудоспособност) и/или щети на имущество, настъпили през периода на застраховката като пряк резултат от носене и употреба на огнестрелно оръжие, както и разходите за уреждане на претенции, одобрени от Застрахователя.
Застраховката може да бъде сключена както от конкретното физическо лице във връзка с негово лично оръжие, така и от юридическо лице или едноличен търговец за негови служители, ползващи огнестрелно оръжие за охрана.
Лимитът на обезщетение се договаря съгласно разработени стандартни варианти.

Какво получавате от нас?

 • Пълната гама на продукта, предлаган на Българския застрахователен пазар от нашите партньори, като изберем специално за Вас най-изгодната оферта на пазара.
 • Различни преференции при сключване на повече от една застраховка.
 • Компетентни отговори на конкретни въпроси, свързани със застраховката.

ЗА КОНКРЕТНА ОФЕРТА – СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

Покрития
Отговорността на спедитора съгласно Общите спедиторски условия /ОСУ/ и Общите складови условия /ОСКУ/ на Националното сдружение на българските спедитори /НСБС/, както следва:
1. КЛАУЗА /А/ – Отговорност на спедитора, действащ като КОМИСИОНЕР – като пълномощник или като търговски представител на клиента по ОСУ на НСБС. и/или
2. КЛАУЗА /В/ – Отговорност на спедитора, действащ като ОПЕРАТОР по ОСУ на НСБС. и/или
3. КЛАУЗА /С/ – Отговорност на спедитора, действащ като СКЛАДОВ ОПЕРАТОР по ОСКУ на НСБС.


Застрахователната защита е без териториални ограничения с изключение на щети от липси и повреди, възникнали в резултат на преминаване на стоките през зони на военни действия.


Покритието е валидно, когато отговорността на спедитора /при валидно сключен спедиционен договор/ произтича от:
1. международна конвенция или национално законодателство, които задължително се прилагат към дейността и конкретните сделки на спедитора и/или
2. от ОСУ или от ОСКУ на НСБС.

Какво получавате от нас?

 • Пълната гама на продукта, предлаган на Българския застрахователен пазар от нашите партньори, като изберем специално за Вас най-изгодната оферта на пазара.
 • Различни преференции при сключване на повече от една застраховка.
 • Компетентни отговори на конкретни въпроси, свързани със застраховката. 

ЗА КОНКРЕТНА ОФЕРТА – СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

ЗА КОГО Е ПРЕДНАЗНАЧЕНА ЗАСТРАХОВКАТА?
Застраховката е предназначена за всяко юридическо лице или едноличен търговец, със
седалище и регистрация в Република България, притежаващ валиден лиценз за международен
автомобилен превоз на товари, в съответствие с действащото законодателство на Република
България.

КАКВО СЕ ЗАСТРАХОВА?
Застраховката Отговорност на превозвача на товари по шосе се базира изцяло на
Конвенцията за договора за международен автомобилен превоз на стоки (СМR) и има за цел:
 Да застрахова превозвачи, транспортиращи товари по внос или износ с превозни
средства, като под превозни средства се разбират товарни автомобили, влекачи,
ремаркета и полуремаркета.
 Да обезщетява загуби, липси или повреди, причинени на товари от действията на
автомобилния превозвач в изпълнение на задължението си да превози товарите от
една географска точка до друга.

КАКВИ РИСКОВЕ ПОКРИВА ЗАСТРАХОВКАТА?
Отговорността на застрахования за цялостна или частична загуба и/или повреда на
превозваните от него с автомобилен транспорт товари, съгласно:
 Конвенцията за международен превоз на товари по шосе (международна конвенция CMR)
 Законът за автомобилните превози на територията на Република България (ЗАП)

Застраховката може да се сключи за срок от една година, за друг уговорен срок или за отделен рейс.

Какво получавате от нас?

 • Пълната гама на продукта, предлаган на Българския застрахователен пазар от нашите партньори, като изберем специално за Вас най-изгодната оферта на пазара.
 • Различни преференции при сключване на повече от една застраховка.
 • Компетентни отговори на конкретни въпроси, свързани със застраховката.

ЗА КОНКРЕТНА ОФЕРТА – СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

Застраховката е предназначена за всички правни субекти, в които работят служители по трудов договор.

Покрития
По застраховката са покрити всички суми, които съгласно Кодекса на труда Застрахованият бъде задължен да заплати на свои работници и служители като компенсация за трудова злополука, настъпила през периода на застраховката при или по повод изпълнение на работа в интерес на Застрахования (работодателя) в рамките на работното време и причинила смърт, трайна или временна загуба на трудоспособност, както и целесъобразните разходи за ограничаване на последиците от застрахователни събития.

Застрахователната сума – лимит на обезщетение
Лимитите на обезщетение се договарят за едно събитие (вкл. ако е довело до поредица от претенции) и в агрегат за всички събития през периода на застраховката.

Какво получавате от нас?

 • Пълната гама на продукта, предлаган на Българския застрахователен пазар от нашите партньори, като изберем специално за Вас най-изгодната оферта на пазара.
 • Различни преференции при сключване на повече от една застраховка.
 • Компетентни отговори на конкретни въпроси, свързани със застраховката.

ЗА КОНКРЕТНА ОФЕРТА – СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

Застраховка “Отговорност за продукта” може да сключи всеки производител на стоки, предназначени за потребление или използвани като съставни части в производството на други стоки. Интерес да се застраховат имат също и вносителите и дистрибуторите на стоки, които са пуснати в обръщение на пазара от тях.

Покрития
Застраховката дава защита срещу искове за обезщетения от трети лица, претърпели увреждане при ползването на продукта, произведен или пуснат в обръщение от Застрахования. Обезщетяват се както вреди в следствие на телесно увреждане или смърт, така и в следствие на повреждане или унищожаване на вещ, собственост на увреденото лице. Стойността на самия дефектен продукт не се покриват от застраховката.
Освен пряко причинените вреди Застрахователя включва в застрахователното обезщетение и всички съдебни разноски, направени от Застрахования, когато искът срещу него е бил предявен по съдебен ред, като например разходи за адвокатска защита, съдебни такси и възнаграждения за вещи лица.
За производители, които изнасят произведените от тях стоки в други държави, покритието по застраховката може да бъде разширено по отношение на вреди, настъпили в чужбина.

Лимити на отговорност
Отговорността на застрахователят, се определя не само от покритите рискове, но и от сумата, която ще изплати той в случай на настъпване на застрахователно събитие. Това е посочената от застрахования сума, за която той желае да сключи застраховката и в полицата тя се отразява като лимит на отговорност.
Лимитът на отговорност за едно събитие е максималната сума, в рамките на която Застрахователят ще обезщети всички щети, причинени от едно застрахователно събитие. Лимитът за всички събития (наричан още агрегатен лимит) е общата сума, която Застрахователят ще изплати по всички застрахователни събития, настъпили през срока на застраховката. Лимитът за едно събитие обикновено е равен на 1/2 от размера на агрегатния лимит, но е възможно да се уговорят и други варианти по желание на клиента. Лимитите по една полица могат да бъдат уговаряни и във валута.

Какво получавате от нас?

 • Пълната гама на продукта, предлаган на Българския застрахователен пазар от нашите партньори, като изберем специално за Вас най-изгодната оферта на пазара.
 • Различни преференции при сключване на повече от една застраховка.
 • Компетентни отговори на конкретни въпроси, свързани със застраховката. 

ЗА КОНКРЕТНА ОФЕРТА – СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

Застраховка “Гражданска отговорност на хотелиера и ресторантьора” може да сключи всяко лице, което развива туристическа дейност в собствен или нает от него туристически обект, попадащ в някоя следните групи:
1. Средства за подслон – хотел, мотел, вилно селище или туристическо селище;
2. Места за настаняване – пансион (хостел), почивна станция, семеен хотел, самостоятелни стаи, вила, къща, бунгало или къмпинг;
3. Заведения за хранене и развлечения – ресторант, бар/дискотека, заведение за бързо обслужване, кафе и други;

Покрития
Застраховката дава защита срещу искове за обезщетение, предявени от гости или посетители на туристическия обект, които са претърпели злополука или отравяне след консумиране на храни и напитки, предоставени от Застрахования, или техни вещи са били увредени или унищожени, докато те са пребивавали на територията туристическия обект.
В застрахователното обезщетение се включват и всички съдебни разноски, направени от Застрахования, когато искът срещу него е бил предявен по съдебен ред, като например разходи за адвокатска защита, съдебни такси и възнаграждения за вещи лица.
Ако Застрахованият е предприел мерки за ограничаване на вредите, целесъобразно направените от него разходи във връзка с тези мерки, също се обезщетяват от Застрахователя.

Като допълнителни покрития в обхвата на полицата могат да се включат още:
1. Вреди, върху моторни превозни средства (без кражба) при условие, че те са настъпили на територията на паркинг, обслужващ само застрахования туристически обект и са причинени при паркиране или маневриране, извършено от служител на Застрахования.
2. загуба на имущество (вкл. пари и ценности) на гости на туристическия обект в следствие на кражба чрез взлом или грабеж, при условие, че към момента на събитието имуществото е било съхранявано на отговорност на Застрахования в каса или сейф на обекта.

Лимити на отговорност
При сключване на полицата е необходимо да се определят следните лимити на отговорност – за едно увредено лица, за едно застрахователно събитие и агрегатен лимит. Има възможности за избор от няколко стандартни варианта на лимити, при които можете да сключите застраховката, но могат да бъдат уговорени и други по Ваше предложение. Лимитите могат да бъдат уговаряни както в лева, така и във валута.
По застраховката се прилага задължително самоучастие на Застрахования.

Какво получавате от нас?

 • Пълната гама на продукта, предлаган на Българския застрахователен пазар от нашите партньори, като изберем специално за Вас най-изгодната оферта на пазара.
 • Различни преференции при сключване на повече от една застраховка.
 • Компетентни отговори на конкретни въпроси, свързани със застраховката. 

ЗА КОНКРЕТНА ОФЕРТА – СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС