Имуществени застраховки

Предмет на застраховане са собствени или чужди имущества, които се владеят или ползват от Застрахования на законно основание, в т.ч.:

 • жилища (апартаменти, къщи);
 • вили;
 • стопански сгради;
 • домашно имущество;
 • материали и селскостопанска продукция.

При ипотекирано или заложено имущество застраховката може да бъде сключена и в полза на банката-кредитор.

Застрахователно покритие

Основното покритие включва рисковете: пожар, вкл. последиците от неговото гасене; мълния; експлозия; сблъсък или падане на пилотирано летателно тяло, негови части или товар;

В покритието могат да бъдат включени допълнителни рискове, избрани от Застрахования, като:

 • злоумишлени действия на трети лица, вандализъм;
 • бедствия: буря, градушка, проливен дъжд, наводнение, тежест при естествено натрупване на сняг и/ или лед, измръзване/ замръзване;
 • земетресение;
 • изтичане на вода и пара;
 • стачки, граждански вълнения, бунтове и размирици;
 • имплозия;
 • свличане или срутване на земни пластове и/ или действие на подпочвени води;
 • действие на морски вълни;
 • удар от превозно средство;
 • авария с товарни и разтоварни машини при товарене и разтоварване;
 • чупене на стъкла;
 • изтичане на вода от спринклерни инсталации;
 • вреди при промяна на мястото на застраховката;
 • ударна/ звукова вълна;
 • късо съединение и/ или токов удар;
 • разходи за временно настаняване (само за граждани);
 • загуба на доход от наем;
 • гражданска отговорност на Застрахования (само за граждани) за причинени имуществени вреди на трети лица в резултат на покрито по полицата застрахователно събитие
 • кражба;
 • кражба с техническо средство ;
 • грабеж;

Покритието е валидно по отношение на посочения в полицата адрес. 

Какво НЕ ПОКРИВА застраховката

Увреждания по имуществото, възникнали преди сключването на застраховката.
– Конструктивни дефекти в имота.
– Риск, който не е описан в полицата.
– Пари, бижута и произведения на изкуството, ако не са специално договорени.
– Селскостопанска продукция и зимнина.
– Щети вследствие на снеготопене.
– Щети от наематели върху движимото имущество. Възможно е да бъдат покрити щети върху недвижимото имущество.
– Щети от ръжда, корозия, износване или овехтяване, влага, плесен, мухъл.
– Недвижимо и движимо имущество оставено без надзор повече от 30 дни.
– Сгради без акт 16.

Срок на застраховката – Застраховката се сключва обичайно за срок от 1 (една) година.

Застрахователна сума и застрахователна премия: 
Застрахователната сума може да бъде определена на база действителна или възстановителна стойност или на база счетоводни данни (отчетна или балансова стойност) за фирми.

Застрахователната премия се определя на база тарифите на избраната застрахователна компания и в зависимост от вида на застрахованото имущество, договорения обхват на покритието и конкретните рискови фактори.

При настъпване на застрахователното събитие Застрахованият следва в 3 (три)-дневен срок от настъпването или узнаването за него, да уведоми Застрахователя на посочения в полицата телефон за уведомяване при щета, а впоследствие да му предостави всички необходими данни, информация и документи, с които да докаже претенцията си по основание и размер. При нужда – връзка с НАС. 

Какво получавате от нас?

 • Пълната гама на продукта, предлаган на Българския застрахователен пазар от нашите партньори, като изберем специално за Вас най-изгодната оферта на пазара.
 • Различни преференции при допълнително сключване на застраховки: Каско,  Злополука на местата в МПС или  Гражданска отговорност.
 • Компетентни отговори на конкретни въпроси, свързани със застраховката.

ЗА КОНКРЕТНА ОФЕРТА – СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

При отпускане на ипотечен кредит, банката-кредитор може да изиска от Вас имуществена застраховка  в нейна полза. Имуществената застраховка се отнася за имуществото, което ще служи като обезпечение на кредита.

Обичайно, рискове, които банките изискват да бъдат покрити по застраховката са: пожар, природни бедствия, измокряне в резултат на авария на водопроводна, канализационна, отоплителна и други инсталации, земетресение.

Някои банки могат да поискат да бъдат включени и други покрития, както и да наложат ограничения върху прилаганите от застрахователите самоучастия.

Сумата, на която се застрахова имота следва да отговаря на размера на кредита, на остатъка от неговата главница или на пазарната оценка на недвижимия имот в зависимост от изискването на банката. Възможно е някои банки имат изискване за застраховане на имота с точно определени застрахователни компании. 

Какво получавате от нас?

 • Пълната гама на продукта, предлаган на Българския застрахователен пазар от нашите партньори, като изберем специално за Вас най-изгодната оферта на пазара, съобразена с всички изисквания на банката.
 • Различни преференции при допълнително сключване на застраховки: Каско,  Злополука на местата в МПС или  Гражданска отговорност.
 • Компетентни отговори на конкретни въпроси, свързани със застраховката.

ЗА КОНКРЕТНА ОФЕРТА – СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС